+420 583 310 111

POLITIKA SPOLEČNOSTI FORTEX STAVBY s.r.o.

FORTEX STAVBY s.r.o., společnost orientující se na stavební výrobu usiluje o trvalou spokojenost zákazníků a přijímá společenskou odpovědnost za ochranu životního prostředí a vytváření bezpečného prostředí pro práci svých zaměstnanců.

K dosažení uvedených strategických cílů se vedení a pracovníci společnosti FORTEX STAVBY s.r.o.  zavazují v následujících třech oblastech.

Oblast řízení kvality

  • Poskytovat jedinečné a bezvadné výrobky a služby s optimální hodnotou pro zákazníka, oceněné spokojeností a loajalitou zákazníků.
  • Trvale zlepšovat všechny činnosti a procesy společnosti se zaměřením na potřeby zákazníků, akcionářů, zaměstnanců a veřejnosti.
  • Klást důraz na prevenci a předcházet neshodám ve všech činnostech společnosti.
  • Rozšiřovat znalosti, dovednosti a povědomí pracovníků.
  • Naši pracovníci přijímají zásady proti úplatkářství, pravidla korektního chování a politiky eskalování etiky.
  • Zásady ochrany osobních údajů jsou dodržovány a je nastavena ochrana oznamovatelů v souladu s legislativou.

Oblast ochrany životního prostředí

  • Preferovat technologie, materiály a postupy nepoškozující životní prostředí.
  • Snižovat množství vyprodukovaných odpadů a provádět jejich důslednou recyklaci.

Oblast bezpečnosti práce

  • Účinnou prevencí vytvářet pracovní prostředí, kde jsou minimalizována rizika zranění nebo poškození zdraví, škody na majetku nebo pracovním a životním prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje naplňovat právní a jiné požadavky a předpisy. Udržovat, neustále zlepšovat a zefektivňovat integrovaný systém managementu. K naplnění politiky a cílů vytvářet nezbytné podmínky a zdroje.

1. ledna 2020                                                    

JEDNATELÉ a VEDENÍ SPOLEČNOSTI