+420 583 310 111

OSS - Oxyterm Sludge System®

neboli autotermní termofilní aerobní stabilizační proces, nezávislý na externím zdroji energie. Jedná se o metodu stabilizace a hygienizace kalů z ČOV využívající čistý kyslík k autotermnímu ohřevu kalu na hygienizační teplotu. Technologie je aplikovatelná na prakticky každou ČOV bez technologického uzlu primární sedimentace. Produkovaný kal je svými vlastnostmi předurčen k přímé aplikaci na půdu a splňuje hygienické parametry dle vyhlášky č. 437/2016, Sb.

Použití

Vlastnosti kalu, upraveného technologií OSS, plně splňují hygienické požadavky legislativy i po roce 2020, což umožňuje jeho použití na zemědělskou půdu bez další úpravy. Navíc se zmenšuje množství produkované sušiny kalu na výstupu a díky zlepšené odvodnitelnosti i celkové množství kalů, a to asi na 45 - 50 % původní produkce kalů z prosté aerobní stabilizace kalu vzduchem. Proto je možné s OSS uvažovat i jako s metodou "předúpravy kalu" prostým snížením jeho množství před dalším zpracováním mimo ČOV. Což se od jisté dopravní vzdálenosti jeví jako další ekonomický přínos.

Využití upraveného kalu v zemědělství je podporováno nejen naší legislativou, ale také na půdě Evropské unie. Za předpokladu, že jde o cílenou a kontrolovanou aplikaci, jedná se o nejlepší enviromentální možnost využití kalů. Státům, které odstraňují většinu kalů spalováním, se tento postup vytýká. Naopak zemědělské využití čistírenských kalů přirozeným způsobem zakončuje koloběh organické hmoty a živin, které se tak vrací zpět do půdy.

Koncepčně je technologii možné realizovat na jakékoliv ČOV s kapacitou od cca 2500 - 3000 EO do cca 35 000 EO.

Výhody technologie OSS

 • aplikovatelná na prakticky každou ČOV bez technologického uzlu primární sedimentace, jednoduchá implantace také na starší ČOV
 • vysoce stabilní, plně automatický provoz
 • garantovatelné hygienické parametry kalu dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. i po dlouhou dobu deponie v tekutém i odvodněném stavu
 • upravený kal splňuje podmínky pro přímou aplikaci na zemědělskou půdu, a to i po roce 2020
 • snížení množství produkovaného kalu (v sušině, i celkové množství upravených kalů)
 • přeměna kalu (odpadu) na materiál využitelný v zemědělství nebo při rekultivacích (recyklace organické hmoty a živin)
 • nezávislost na externím zdroji tepelné energie (energie k ohřevu kalu získaná pouze z rozkladu biomasy)
 • možnost zpracování kalu i z jiných ČOV
 • ekonomicky výhodná, nízké provozní náklady, možnost využití již vybudovaných objektů a instalovaných zařízení
 • v neposlední řadě také možnost získat DOTACE na výstavbu technologie!!! (podpora materiálového využití odpadů v rámci operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020)

Technologická jednotka může být řešena jako komplex zahrnující čerpání, zahuštění, stabilizaci, hygienizaci, homogenizaci, odvodnění i deponii kalu.

Technologie není vhodná pro ČOV o velikosti větší než cca 35 000 EO. U větších čistíren je výhodnější využít jiných metod likvidace kalu. V určitých případech může být nevýhodou jen potřeba zajištění plynulého dávkování surového kalu (ovšem v rozmezí 35-130% projektované kapacity). Jinak je nutné provoz kontrolovat.

Princip funkce

Přebytečný kal z biologického čištění je zpracován kombinací aerobní stabilizace vzduchem a autotermní aerobní termofilní stabilizace při teplotách nad 55 °C, s využitím čistého kyslíku. OSS je optimálně provázáno s biologickým stupněm ČOV. Hygienizační teploty je dosaženo v izolovaném reaktoru, využitím biologicky zprostředkované, řízené oxidace části biomasy, při které se uvolňuje potřebná energie k ohřevu a udržování pracovní teploty v celém objemu reaktoru. Zařízení není závislé na vnějším zdroji tepelné energie.

Výsledné parametry kalu po autotermní aerobní termofilní stabilizaci

 • Průměrná sušina, v závislosti na vstupu se pohybuje v rozmezí 2,5 - 4,5 %
 • Obsah organických látek v sušině, jako ztráta žíháním (ZŽ) se pohybuje, dle vstupu 30 - 45 %
 • Enterokoky – méně než 103 KTJ/g
 • Termotolerantní koliformní bakterie – méně než 103 KTJ/g
 • Salmonella sp. – negativní
 • Kal má obecně velmi dobrou odvoditelnost na odstředivce, běžně na sušinu – 30 - 35 %

Produkovaný kal je tedy možné aplikovat přímo na půdu nebo technologii využít jako metoduz "předúpravy kalu" prostým snížením jeho množství před dalším externím zpracováním.

V případě zájmu o nezávaznou konzultaci, nebo máte-li jakékoli dotazy k technologii, nás neváhejte kontaktovat na covobchod@fortex-ags.cz.

Naše reference

 • OSS Tetčice
 • OSS Bílovice nad Svitavou
 • OSS Mikulov
 • OSS Linhartice (Moravská Třebová)
 • OSS Brandýs nad Labem
 • OSS Veverská Bítýška
 • OSS Rájec-Jestřebí