+420 583 310 111

OSS - Oxyterm Sludge System®

neboli autotermní termofilní aerobní stabilizační proces, nezávislý na externím zdroji energie. Jedná se o metodu stabilizace a hygienizace kalů z ČOV využívající čistý kyslík k autotermnímu ohřevu kalu na hygienizační teplotu. Technologie je aplikovatelná na prakticky každou ČOV bez technologického uzlu primární sedimentace. Produkovaný kal je svými vlastnostmi předurčen k přímé aplikaci na půdu a splňuje hygienické parametry. Zákon o vodách 241/2020 a nová vyhláška o nakládání s odpady 273/2021 ( v ní se v hlavě VII § 57 – 64 řeší nakládání s kaly z ČOV včetně použití na zemědělské pozemky).

Použití

Vlastnosti kalu, upraveného technologií OSS, plně splňují hygienické požadavky legislativy i po roce 2020, což umožňuje jeho použití na zemědělskou půdu bez další úpravy. Navíc se zmenšuje množství produkované sušiny kalu na výstupu a díky zlepšené odvodnitelnosti i celkové množství kalů, a to asi na 45 - 50 % původní produkce kalů z prosté aerobní stabilizace kalu vzduchem. Proto je možné s OSS uvažovat i jako s metodou "předúpravy kalu" prostým snížením jeho množství před dalším zpracováním mimo ČOV. Což se od jisté dopravní vzdálenosti jeví jako další ekonomický přínos.

Využití upraveného kalu v zemědělství je podporováno nejen naší legislativou, ale také na půdě Evropské unie. Za předpokladu, že jde o cílenou a kontrolovanou aplikaci, jedná se o nejlepší enviromentální možnost využití kalů. Státům, které odstraňují většinu kalů spalováním, se tento postup vytýká. Naopak zemědělské využití čistírenských kalů přirozeným způsobem zakončuje koloběh organické hmoty a živin, které se tak vrací zpět do půdy.

Koncepčně je technologii možné realizovat na jakékoliv ČOV s kapacitou od cca 2500 - 3000 EO do cca 35 000 EO.

Výhody technologie OSS

  • aplikovatelná na prakticky každou ČOV bez technologického uzlu primární sedimentace, jednoduchá implantace také na starší ČOV
  • vysoce stabilní, plně automatický provoz
  • garantovatelné hygienické parametry kalu dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. i po dlouhou dobu deponie v tekutém i odvodněném stavu
  • upravený kal splňuje podmínky pro přímou aplikaci na zemědělskou půdu, a to i po roce 2020
  • snížení množství produkovaného kalu (v sušině, i celkové množství upravených kalů)
  • přeměna kalu (odpadu) na materiál využitelný v zemědělství nebo při rekultivacích (recyklace organické hmoty a živin)
  • nezávislost na externím zdroji tepelné energie (energie k ohřevu kalu získaná pouze z rozkladu biomasy)
  • možnost zpracování kalu i z jiných ČOV
  • ekonomicky výhodná, nízké provozní náklady, možnost využití již vybudovaných objektů a instalovaných zařízení
  • v neposlední řadě také možnost získat DOTACE na výstavbu technologie!!!

Technologická jednotka může být řešena jako komplex zahrnující čerpání, zahuštění, stabilizaci, hygienizaci, homogenizaci, odvodnění i deponii kalu.

Technologie není vhodná pro ČOV o velikosti větší než cca 35 000 EO. U větších čistíren je výhodnější využít jiných metod likvidace kalu. V určitých případech může být nevýhodou jen potřeba zajištění plynulého dávkování surového kalu (ovšem v rozmezí 35-130% projektované kapacity). Jinak je nutné provoz kontrolovat.